Kapetan Miša

 

Kapetan Miša

 U kuћи uglednog trgovca Anastasa rodio se Miшa 1803. God. Rano je ostao bez oca и majke. U to vreme, Knez Milo{ je bio najve}i trgovac u Srbiji. 20 g. kasnije Miшa poчiњe saradwu sa knezom, trgujuћi stokom и jelenskim rogovima. Kada je Krimski rat izme|u Rusije i Turske  doveo do pojaчane potrebe za soqu u podunavskim kneжevinama, Miшa, kao iskusni trgovac, koristi povoqnu priliku i suvereno vlada trgovinom soqu. To mu viшestruko uveћava prihode и uskoro je imao  preko 10.000. zaposlenih.

Kapetan Miшa je novcano pomagao mnogima.Kada je ministar Иlija Гaraшanin izra~unao svoja dugovawa prema Miшi i video da ona iznose oko 10.000 dukata, napisao mu  je pismo:

„Moj dug je ogroman i ja ne znam kako ћu ti ga platiti. Sreћa je шto imam kuћu s velikim placem, na dobrom mestu. Шaqem ti akt kojim ti kuћu ustupam. Ti je proceni koliko vredi, a ako ti je ne uzmognem platiti, ostatak ћe ti платити moja deca, ako budu qudi…“

Kapetan Mi{a je odmah napisao odgovor: “Pošto sam sveo svoje račune s g. Ilijom Garašaninom, na{ao sam da niti ja wemu {to dugujem, niti on duguje meni.”

1857g.. u Beogradu, Mi{a Anastasijevi} po~iwe izgradwu velelepnog zdawa, po projektu arhitekte Jana Nevole Ovo zdawe je moglo da se uporedi sa tada{wim evropskim dvorovima.

Zdawe je i danas impozantna gra|evina. U dve ni{e na pro~equ sme{teni su veliki kipovi Minerve i Apolona. To su prve fasadne sculpture u Bgd.. Apolon sa lirom, Minerva sa kopqem I  stitom. Apolon je bog svetlosti, Minerva bogiwa mudrosti. Figure simboliчno predstavqaju kulturnu и prosvetnu funkciju zdawa.

kapetan Mi{a je Svih pet k}eri poudavao za zna~ajne politi~ke li~nosti. Najmlaђu Saru je dao za Ђorђa Karaђorђeviћa, unuka Karaђorђevog.

Plan mu je bio da svrgne kneza Aleksandra Karађorђeviћa kako bi Sara и Ђorђe vladali iz wegovog zdawa. Politiчke igre su se izjalovile и kapetan Miшa poklawa svoje zgradu knezu Mihailu зa prosvetne potrebe.